دومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی و بیولوژی زعفران

دومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی و بیولوژی زعفران

02nd International Symposium on Saffron Biology and Technology

دومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی و بیولوژی زعفران در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۵ تا ۷ آبان ۱۳۸۵ توسط دانشگاه فردوسی در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی و بیولوژی زعفران