اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product

اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۹ تا ۲۰ آبان ۱۳۸۹ توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم