دومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران ایران

دومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران ایران

پوستر دومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران ایران

دومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران ایران در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران در شهر مشهد برگزار گردید.


موضوع همایش:
مدیریت کم آبی، استحصال آب باران

محورهای همایش:
- چالش های استفاده از آب باران در مناطق شهری و غیر شهری(اجتماعی، اقتصادی، فنی و حقوقی)
- دانش بومی استحصال آب باران
- تکنولوژی های نوین اسنحصال آب باران
- اثرات تغییرات اقلیم در استحصال آب باران
- جایگاه استحصال آب باران در مدیریت یکپارچه منابع آب
- کیفیت روانابهای حاصل از آب باران(در مناطق شهری و غیر شهری)
- استحصال آب باران به منظور احیای مراتع، آبیاری تکمیلی، تامین آب شرب دام و حیات وحش و ...