همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار

همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار

National conference of the Role of virtual technology park in civic sustain development

همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار