هفتمین همایش ملی لاستیک

هفتمین همایش ملی لاستیک

7th Iran Rubber National Conference

هفتمین همایش ملی لاستیک در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸۳ تا ۴ آذر ۱۳۸۳ توسط شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی لاستیک