دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

12th Railway Transportation Conference

دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۹ تا ۳ آبان ۱۳۸۹ توسط انجمن حمل و نقل ریلی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی