یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

11th Railway Transportation Conference

یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۸ تا ۳ آبان ۱۳۸۸ توسط انجمن حمل و نقل ریلی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی