نهمین همایش حمل و نقل ریلی

نهمین همایش حمل و نقل ریلی

9th Railway Transportation Conference

نهمین همایش حمل و نقل ریلی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۶ تا ۲۰ آبان ۱۳۸۶ توسط انجمن حمل و نقل ریلی و دانشگاه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش حمل و نقل ریلی