هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

8th Railway Transportation Conference

هشتمین همایش حمل و نقل ریلی در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۸۵ تا ۱۷ آبان ۱۳۸۵ توسط انجمن حمل و نقل ریلی و دانشگاه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش حمل و نقل ریلی