سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

3rd national conference on range and range management

سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۸۳ تا ۱۹ شهریور ۱۳۸۳ توسط انجمن مرتعداری ایران در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران