چهارمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس

چهارمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس

4th national conference on retinopathy in preterm infants

پوستر چهارمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس

چهارمین همایش کشوری رتینوپاتی در نوزادان نارس در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کمیته کشوری غربالگری نوزادان نارس وزارت بهداشت، گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد , انجمن چشم پزشکی خراسان در شهر مشهد برگزار گردید.