همایش ملی شهر جهانی نقش ارتباطات راهبردی و دیپلماسی شهری در توسعه اجتماعی

همایش ملی شهر جهانی نقش ارتباطات راهبردی و دیپلماسی شهری در توسعه اجتماعی

پوستر همایش ملی شهر جهانی نقش ارتباطات راهبردی و دیپلماسی شهری در توسعه اجتماعی

همایش ملی شهر جهانی نقش ارتباطات راهبردی و دیپلماسی شهری در توسعه اجتماعی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:

- بستر سازی برای ایجاد " ارتباط راهبردی " و جایگاه " دیپلماسی شهری " در " توسعه اجتماعی"
- بهره گیری از ظرفیت های " دیپلماسی عمومی " در حوزه ارتباطات بین المللی کلانشهر ها 
- توجه به ابعاد گوناگون " ارتباطات راهبردی " و " دیپلماسی شهری "
- تقویت تعامل شوراها و شهرداری ها با صاحبنظران ارتباطات و فعالان عرصه دیپلماتیک برای توسعه اجتماعی 

 


محورهای همایش:

- ارتباطات راهبردی و دیپلماسی شهری
- ارتباطات ، توسعه و دیپلماسی شهری
- دیپلماسی شهری در توسعه اجتماعی
- نقش دیپلماسی شهری در برقراری صلح و امنیت پایدار
- راه های تقویت گفتمان ارتباطات و دیپلماسی شهری
- نقش فرهنگ در دیپلماسی شهری و ارتباطات راهبردی
- نقش فرهنگ عامه در پیشبرد دیپلماسی شهری
- ارتباطات انسانی در دیپلماسی شهری
- رسانه ها و پیشبرد دیپلماسی شهری
- معماری ایرانی ـ اسلامی و دیپلماسی شهری
- دیپلماسی شهری و گردشگری
- نقش دیپلماسی شهری در جذب سرمایه گذاران خارجی
- نقش سازمان ه ای مردم نهاد در دیپلماسی شهری
- نقش شهرداری ها در پیشبرد دیپلماسی شهری
- جهانی شدن و دیپلماسی شهری
- نقش توسعه عرصه های عمومی و فضاهای فرهنگی کلان شهر ها در ابعاد ملی و بین المللی
- دیپلماسی شهری و اهمیت حضور کلان شهرها در مجامع بین المللی در رسیدن به تراز مطلوب جهانی
- ویژگی های شهر جهانی و جهانی شدن