نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

1st Risk Management International Congress

نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۶ تا ۲۸ آذر ۱۳۸۶ توسط شرکت توسعه اطلاعات کاربردی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک