نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات در معدن و ژئوفیزیک

نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات در معدن و ژئوفیزیک

نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات در معدن و ژئوفیزیک در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات در معدن و ژئوفیزیک مراجعه فرمایید.


معدن

• ژئو مکانیک معدن 
• استخراج و بهره برداری از معادن 
• خواص سنجی و فرآوری مواد معدنی 
• شناسایی پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 
• چالزنی و انفجار در معادن و روش ‌های انفجار 
• روش ‌های نوین بارگیری و انتقال مواد معدنی 
• اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ ‌های تزیینی 
• مدل سازی ویژگی ‌های کانسنگ و ارزیابی ذخیره 
• تجهیزات، تعمیرات و نگهداری ماشین آلات معدنی (اکتشاف، استخراج، فرآوری) 
• ژئوفیزیک اکتشافى 
• ژئوشیمى اکتشافى 
• زمین شناسى معدنى و ارزیابى ذخایر معدنى 
• اقتصاد و مدیریت در معادن 
• اکتشاف نفت و شبیه سازى ذخایر معدنى 
• طراحى، آتشبارى و استخراج معادن 
• مکانیک سنگ و حفارى در معادن 
• بهداشت، ایمنى و محیط زیست در معادن و اثرات زیست محیطى آن 
• فناورى اطلاعات و نرم افزارهاى معدنى

ژئوفیزیک

• فیزیک زمین 
• زلزله شناسی 
• لرزه شناسی 
• گرانی سنجی 
• ژئومغناطیس 
• ژئوالکتریک 
• الکترومغناطیس 
• پیشنشانگرهای زمین لرزه 
• ژئوفیزیک محاسباتی 
• زمین گرمائی 
• سنجش از دور در علوم زمین 
• سن سنجی و زلزله شناسی دیرین 
• فیزیک و مکانیک سنگ 
• ژئودینامیک، لرزه زمین ساخت و تکتونیک فعال 
• ژئوفیزیک اکتشافی نفت 
• فیزیک فضا 
• دینامیک و فرایندهای گردش کلی جو 
• اقلیم شناسی فیزیکی و فرایندهای سطحی 
• دینامیک شارهها 
• فیریک و فرایندهای ترمودینامیکی جو 
• هیدرولوژی و هواشناسی آبشناسی 
• پیش بینی جوی وپدیده های میان مقیاس 
• فیزیک خورشید، نجوم و کیهان شناسی 
• مدلسازی عددی جو و اقیانوس 
• ازن و آلودگی هوا 
• مسائل ز یست مح یطی و مدلساز ی آلودگ ی آب و هوا 
• فیزیک دریا و فرایندهای ساحلی 
• شیمی جو – اندر کنش هواویز، ابروتابش 
• سنجش از دور جو و اقیانوس