همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی

همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی

Regional Conference on the role of management and accounting in organizational excellence and financial crisis

همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در شهر چالوس برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی