شانزدهمین همایش ملی برنج کشور

شانزدهمین همایش ملی برنج کشور

شانزدهمین همایش ملی برنج کشور در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری و کشاورزی طبرستان در شهر ساری برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش ملی برنج کشور