دومین کنفرانس بین المللی RFID

دومین کنفرانس بین المللی RFID

02nd International Conference of RFID

دومین کنفرانس بین المللی RFID در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۶ تا ۲ اسفند ۱۳۸۶ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی RFID