اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوافضایی

اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوافضایی

اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوافضایی در تاریخ ۴ آبان ۱۳۸۸ تا ۵ آبان ۱۳۸۸ توسط پژوهشگاه هوافضا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های هوافضایی