همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

Regional Conference on Water Crisis and Drought

همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در شهر رشت برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی