سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

3rd Regional Conference on Traffic Management

سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک در تاریخ ۴ آبان ۱۳۸۵ تا ۵ آبان ۱۳۸۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک