دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

2nd Regional Conference on Traffic Management

دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک در تاریخ ۵ آبان ۱۳۸۰ تا ۶ آبان ۱۳۸۰ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک