همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

Regional Conference on New Findings in Chemistry and Chemical Engineering

همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۹ تا ۷ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی