همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

Regional Conference on Food and Biotechnology

همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی