همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

Regional Conference on Educational Technology in the education system

همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت