چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

4th Regional Conference on Climate Change

چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۹ تا ۱ دی ۱۳۸۹ توسط سازمان هواشناسی کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم