سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

3rd Regional Conference on Climate Change

سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ تا ۱ آبان ۱۳۸۲ توسط سازمان هواشناسی کشور و دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم