دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

2nd Regional Conference on Climate Change

دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۷۸ تا ۱۴ آبان ۱۳۷۸ توسط سازمان هواشناسی کشور و مرکز ملی اقلیم شناسی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم