همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

Regional Congress on Application of Physical Geography in Environmental Planning

همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۹ تا ۶ خرداد ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در شهر خرم آباد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی