اولین همایش رادون، خطرات زیست محیطی و کاربرد در علوم مختلف

اولین همایش رادون، خطرات زیست محیطی و کاربرد در علوم مختلف

First Symposium on Radon, Environmental Hazards and Applications in Sciences

اولین همایش رادون، خطرات زیست محیطی و کاربرد در علوم مختلف در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۸ تا ۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای همایش:

• منشاء رادون
• اثرات زیست محیطی رادون
• کاربرد رادون در فیزیک پزشکی
• زمین شناسی رادون
• کاربرد رادون در زلزله شناسی(پیشگویی زلزله)
• سازه های رادون گریز
• روشهای حذف رادون در محیط زیست شهری و روستایی
• چگونگی نشت رادون
• روشهای سنجش و اندازه گیری رادون
• خطرات رادون در معادن زیرزمینی
• سایر موضوعات وابسته ....