چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

4th International Conference on Quality Management

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۳ تا ۱ دی ۱۳۸۳ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت