دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت

Second International Conference on Quality Engineering

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۲ تا ۱۸ دی ۱۳۹۲ توسط مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- نشر و گسترش دانش مهندسی کیفیت
- توسعه و ترویج نگرش تخصصی، علمی و کاربردی در حوزه مهندسی کیفیت
- معرفی آخرین دستاوردهای علمی- پژوهشی مهندسی کیفیت و کاربرد آنها در سازمانهای مختلف
- تعامل پژوهشگران و متخصصین در راستای تبادل تجربه پیرامون توسعه، به کارگیری و پیاده سازی تکنیکهای مهندسی کیفیت

محورهای کنفرانس:

- کنترل فرآیند آماری
- طراحی آزمایش ها
- نمونه گیری پذیرش
- کیفیت کاوی
- قابلیت اطمینان
- شبیه سازی و مدل سازی
- متدولوژی رویه پاسخ
- شش سیگما و شش سیگمای ناب
- تولید و خدمات ناب
- اندازه شناسی و کالیبراسیون
- روش های اندازه گیری و بازرسسی محصول و فرایند
- کیفیت و کاهش قیمت تمام شده
- کیفیت در مدیریت انرژی
- مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
- کیفیت در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
- کیفیت در صنعت ساختمان
- کیفیت در بهداشت و درمان
- کیفیت در صنایع بانکداری و بیمه
- کیفیت در زنجیره تامین و حمل و نقل
- کیفیت در خدمات عمومی و دولتی
- مدیریت ریسک
- حلقه های کیفیت و حل مساله