هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

ارزیابی سیاستهای پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی
- پذیرش دانشجو برای دوره های کاردانی و کارشناسی
- پذیرش دانشجو برای دوره های تحصیلات تکمیلی
- پذیرش دانشجو برای دوره های آموزش عالی آزاد

ارزیابی کیفیت برنامه های آموزشی و درسی در آموزش عالی
- ارزیابی رشته ها و گرایش های تحصیلی
- ارزیابی دوره های میان رشته ای
- ارزیابی دوره های علمی-کاربردی و فنی و حرفه ای

ارزیابی اثربخشی محیط و فرایندهای یاددهی-یادگیری در آموزش عالی
- اثربخشی محیط یادگیری
- اثربخشی راهبردهای تدریس-یادگیری
- اثربخشی فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در یادگیری

ارزیابی کیفیت دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی
-  تجربه های ارزیابی و بهبود کیفیت در آموزش عالی در سطح منطقه ای و بین المللی
- ارزیابی مراکزآموزش عالی حضوری،نیمه حضوری وغیرحضوری)الکترونیکی(/غیردلتی و غیرانتفاعی
- ارزیابی آموزش عالی فراملی و بین المللی

نقش ارزیابی درونی و برونی در بهبود کیفیت آموزش عالی
- تجربه های دهه گذشته در ارزیابی درونی و برونی کیفیت
- عوامل موثر در موفقیت ارزیابی درونی و برونی کیفیت
- از تدوین گزارشهای ارزیابی درونی تا ارزیابی برونی و اقدام برای بهبودی

ارزیابی دستاوردهای یادگیری در آموزش عالی- Program Learning Outcomes
- ابزار مورد استفاده در سنجش دستاوردهای یادگیری
- رویکردهای ارزیابی دستاوردهای یادگیری
- ارزیابی دستاوردهای کارآفرینی دانش آموختگان

نقش ساختارسازمانی و مدیریت دانشگاهی در ارزیابی و ارتقاء کیفیت آموزش
عالی
- نقش حکمرانی آموزش عالی، رهبری و مدیریت آموزش عالی در ارتقاء کیفیت
- نقش ذینفعان در ارتقاء کیفیت
- نقش مدیریت در اشاعه فرهنگ کیفیت