اولین همایش ملی حبوبات

اولین همایش ملی حبوبات

The 1st Iranaian Pulses Symposium

اولین همایش ملی حبوبات در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۴ تا ۳۰ آبان ۱۳۸۴ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حبوبات