کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

2nd Conference on Problem Solving strategies and Techniques

کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۵ تا ۶ آذر ۱۳۸۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله