سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۸۴ توسط انجمن جمعیت شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران