دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط انجمن جمعیت شناسی ایران در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران