نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۱ تا ۳۰ بهمن ۱۳۸۱ توسط انجمن جمعیت شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران