دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار

دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار

2nd International Congress on Prevention Strategies for Patient-Related Infections

پوستر دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار

دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ توسط گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای کنگره:

 • کنترل عفونت در بیمارستان و جامعه
 • بهداشت دست 
 • واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری ها 
 • استفاده از آنتی بیوتیک ها دردرمان و پیشگیری از عفونت ها 
 • مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها 
 • عفونت های مربوط به مراقبت از بیمار(عفونت های بیمارستانی)
 • عفونت های زخم جراحی
 • پنومونی همراه با ونتیلاتور
 • عفونت های سیستم ادراری
 • عفونت های خونی
 • عفونت های مرتبط با وسائل پزشکی
 • عفونت در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی
 • عفونت در بیماران نوتروپنیک
 • عفونت در بیماران دارای پیوند اعضا
 • روش های تشخیصی بیماری های عفونی
 • اپیدمیولوژی و پزشکی مبتنی بر شواهد
 • عفونت های سیستم گوارشی
 • عفونت های استخوان، مفصل و بافت نرم
 • عفونت های سیستم اعصاب مرکزی
 • عفونت های سیستم تنفسی
 • عفونت های نوزادی و مادرزادی
 • عفونت های منتقله از راه جنسی نوپدید و بازپدید
 • عفونت های تروپیکال و بیماری های عفونی فراموش شده
 • عفونتهای سیستم قلبی و عروقی
 • باکتری شناسی بالینی
 • ویروس شناسی بالینی
 • قارچ شناسی بالینی
 • انگل شناسی بالینی
 • ایمنی شناسی بیماری های عفونی
 • عفونت های استافیلوکوکی
 •  اپیدمیولوژی و کنترلMRSA
 • آنتروکوک مقاوم به وانکومایسین
 • پاتوژن های مولتی رزیستانت و ESBL
 • کلستریدیوم دیفیسیل
 • مقاومت به آنتی بیوتیک ها 
 • پربیوتیک ها و پروبیوتیک ها
 • کنترل عفونت در سالمندان
 • تغذیه در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی