اولین کنفرانس ملی مدیریت فرایند

اولین کنفرانس ملی مدیریت فرایند

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

اولین کنفرانس ملی مدیریت فرایند در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:
- مدیریت فرایند کسب و کار : مقدمات ، پیش نیازها و ضرورت ها ، اصول مبانی ، راهبردها
- مدیریت فرایند محور
- نقش و جایگاه فرایند کسب و کار در سازمانها
- موانع و راهکارها و تجربیات مدیریت کسب و کار در سازمانهای ایرانی
- تجارب بین المللی در مدیریت کسب و کار ( از دیدگاههای نظری تا الگوهای عملی )
- ابزارها و فنون مدیریت کسب و کار و روشهای ارزیابی آن