اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

First National Conference of Probiotic and Functional Foods

اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه