همایش ملی خصوصی سازی در ایران

همایش ملی خصوصی سازی در ایران

National Conference on Privatization in Iran

همایش ملی خصوصی سازی در ایران در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی خصوصی سازی در ایران