کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها

کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها

Polymer Processing Society 2011 Asia/Australia Regional Meeting

کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۰ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر جزیره کیش برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها