سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها

سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها

3rd National Conference on Project Procurement System

پوستر سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها

سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ تا ۲۴ بهمن ۱۳۸۷ توسط گروه مطالعات نظام پیمانکاری در شهر تهران برگزار گردید.


سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه هامحورهای کنفرانس به شرح زیر است:
- مدیریت تامین و تدارکات پروژه ها
- ابزارهای و مهارت های تامین و تدارکات حرفه ای
- تامین و تدارکات داخلی و بین المللی
- ضوابط، قوانین و مقررات نظام تامین و تدارکات

 مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها