کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

Project Procurement System for Construction industry in Iran

کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۵ تا ۶ اسفند ۱۳۸۵ توسط گروه مطالعات نظام پیمانکاری و مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور