هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور

هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور

هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۸۸ تا ۱ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


موضوعات و محورهای همایش

هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت هم اندیشی، بحث و تبادل نظر در زمینه آخرین دستاوردهای علمی، تحقیقاتی و صنعتی پژوهشگران شیمی کشور برگزار می شود. موضوعات مورد بحث در این همایش شامل: شیمی تجزیه- شیمی آلی- شیمی معدنی- شیمی فیزیک و همچنین زمینه های دیگر مرتبط با شیمی می باشد.