دومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

دومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

The 2nd Conference of Plasma Engineering and Plasma Physics

پوستر دومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

دومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۳ تا ۲ خرداد ۱۳۹۳ توسط گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران در شهر ساری برگزار گردید.


دانشگاه مازندران  با یاری پروردگار و همکاری قطب علمی پلاسما و کاربردهای آن (واقع در دانشگاه شهید بهشتی) دومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما را در تاریخ های 1 و 2 خرداد 1393 در دانشگاه مازندران برگزار نماید.

 

 

محورهای کنفرانس:

- امواج در پلاسما و ناپایداری ها
- ترمودینامیک و شیمی پلاسما و فرایند های انتقال در آن
- روش های عددی و شبیه سازی پلاسما
- پلاسماهای اختر فیزیکی و سایر پلاسماهای طبیعی
- برهم کنش لیزر-پلاسما، لیزرهای الکترون آزاد و شتاب ذرات
- توکامک، پلاسماهای کانونی و z پینچ
- پلاسماهای همجوشی اینرسی و مغناطیسی
- پلاسماهای فشار اتمسفری و پلاسما در مایعات
- پلاسماهای کم فشاردر فرکانس های مختلف
- تکنولوژی های لایه نشانی به کمک پلاسما
- روش های اندازه گیری در پلاسما
- پلاسماهای غباری
- لامپ های پلاسمایی، منابع تابش، باریکه های ذرات و چشمه های یونی
- کاربردهای پلاسما در بیولوژی، پزشکی، صنایع غذایی و رفع آلودگی محیطی
- کاربرد پلاسما در پردازش مواد، سطوح و صنایع نفت و گاز  
- کاربرد پلاسما در نانوتکنولوژی
- کاربرد پلاسما در صنایع هوایی، مخابرات و تولید انرژی

 

 


دبیر : دکتر فرشاد صحبت زاده
دبیر علمی : دکتر بابک شکری
دبیر اجرایی : دکتر خدیجه علوی