اولین همایش ملی امیکس گیاهی

اولین همایش ملی امیکس گیاهی

پوستر اولین همایش ملی امیکس گیاهی

اولین همایش ملی امیکس گیاهی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط مرکز تحقیقات اکوفیزیولوژی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.همایش های برگزار شده در زمینه علوم ژنتیک گیاهی تاکنون بیشتر بر روی محورهای خاصی از این علوم تمرکز داشته اند.
امیکس گیاهی، واژه ایست فراگیرتر به معنای مطالعه در زمینه علوم گیاهی و از آنجا که در چند سال اخیر تعداد زیادی از گیاهان توالی یابی شده اند و حجم عظیمی از داده های بیولوژیک تولید شده است، شناسایی ارتباط بین امیکس ها در یک موضوع واحد و توجیه و تفسیر آنها بسیار حائز اهمیت بوده و کمک شایانی به پیشرفت علم در آن زمینه می کند. 
لذا هدف از این همایش برگزاری این همایش ارائه مقالات و  ایجاد ارتباط بین محورهای مختلف امیکس گیاهی از قبیل  ژنومیکس (مطالعه ژنهای گیاهی)، ترانکریپتومیکس (مطالعه RNA)، پروتئومیکس (مطالعه پروتئین های گیاهی و بیان آنها)، متابوبومیکس (مطالعه متابولیت های اولیه، ثانویه و ... در گیاه) و فنومیکس و بیوانفورماتیک می باشد.

 

محورهای همایش:

محور های همایش کلیه گیاهان (زراعی ، باغی و ... ) را پوشش می دهند که شامل:  
ژنومیکس گیاهی
تنوع ژنتیکی
تعیین توالی DNA
توضیح کارکرد و عملکرد ژن و ژنوم
اثر متقابل ژنها
مکان یابی ژنهای کنترل کننده صفات کمی
مکان یابی دقیق ژنها
آنالیز پیوستگی
انتخاب به کمک نشانگرها و...

ترانسکریپتومیکس گیاهی
تعیین توالی RNA
مطالعات بر روی انواع RNA و RNA کل
cDNA
بیان ژن و ...

پروتئومیکس گیاهی
شناسایی پروتئین های گیاه
بررسی تغییرات پروتئین های گیاه
ساختار پروتئین های گیاه
عملکرد پروتئین های گیاه

 متابولومیکس گیاهی
مطالعه آنزیمها، مسیر های بیوشیمیایی و بیوسنتزی و...

 فنومیکس گیاهی
  خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی گیاه و...

 بیوانفورماتیک گیاهی