چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری

چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری

10th International Seminar on Participatory Irrigation Management

چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری