اولین همایش ملی تولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

اولین همایش ملی تولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

1st Conference of National Production,Income Distribution & Economic Justice

پوستر اولین همایش ملی تولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

اولین همایش ملی تولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.


محورهای همایش:

- تولید و توزیع درآمد
- توزیع درآمد،
- فقـــر
- عدالت اقتصادی
- ارتباط شاخصهای اقتصاد کلان و توزیع درآمد
- ارتباط شاخصهای اقتصاد کلان و فقر
- ارتباط شاخصهای اقتصاد کلان و عدالت اقتصادی
- ارتباط توزیع درآمد و فقر
- ارتباط توزیع درآمد و عدالت اقتصادی
- ارتباط فقر و عدالت اقتصادی
- ارتباط میان توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی

دبیر علمی: دکتر اسمعیل ابونوری  
دبیر اجرایی: دکتر مجید مداح