سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

03rd Iranian Conference on Photonics Engineering

سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران